พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผลลัพธ์ : {{results.length}} คำ
ภาษาไทย ความหมายภาษาไทย
{{r.translation.word + (r.translation.tl && ' ('+r.translation.tl+')' || '')}} {{r.word + (r.type && ' ('+r.type+')' || '')}}